POLITYKA PRYWATNOŚCI

Do wiadomości użytkownika

Codziennie dbamy o ochronę danych osobowych u Naszych Klientów, ale jeszcze większe zaangażowanie wykazujemy każdego dnia dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkowników Naszych serwisów internetowych.

Z tego powodu, w niniejszym dokumencie prezentujemy Ci istotne informacje odpowiadające na pytania: kto, jakie, w jakim celu oraz przez jaki czas, przetwarzać będzie dane osobowe w prowadzonych serwisach internetowych.

Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-548 Warszawa) przy ul. Olesińskiej 21.

Jak się z Nami skontaktować? Masz parę możliwości, które wskazujemy poniżej:

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym masz prawo się kontaktować w temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: ochronadanych@pgmbw.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o. (PGMBW) 02-548 Warszawa ul. Olesińska 21 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Wszystko zależy od Ciebie, ale w pewnych sytuacjach możemy przetwarzać:

Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, IP Użytkownika, lokalizację, rodzaj urządzenia, a oprócz tego treść pytania, informacji oraz udzielonej odpowiedzi w prowadzonej korespondencji e-mail, telefonicznej lub za pomocą komunikatora udostępnionego przez Operatora platformy społecznościowej. Możemy również, w sytuacji przetwarzania danych na fanpage firmowym przetwarzać wizerunek oraz adres zamieszkania Użytkownika. Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy od Użytkownika.

Nasz serwis korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Naszej Polityce Cookies.

W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Strona www

Przetwarzamy dane osobowe przede wszystkim:

Fanpage

Przetwarzamy przede wszystkim:

Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy, na jakiej przetwarzanie jest oparte.

Strona www

 1. Zapytanie (formularz kontaktowy):

Przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania nie dłużej jednak niż 6 miesięcy bądź wcześniej, jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania. Jednakże, jeśli przysłane zapytanie dotyczy przedstawienia oferty handlowej, a na jej podstawie nawiążemy współpracę okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych, w związku z umową i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających.

 1. Prośba o kontakt (formularz kontaktowy):

Przez okres niezbędny do jego obsługi (nie dłużej niż 1 miesiąc), chyba, że dzięki rozmowie nawiążemy relację biznesową, wówczas okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych w związku z umową i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających.

 1. Pliki Cookies:

Przez okres zależny od indywidualnych plików – szczegóły zawarte są w naszej Polityce Cookies.

 1. Statystyki (serwis):

Przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dlaczego? Ponieważ chcemy porównywać statystyki i obserwować rozwój Naszej strony.

 1. Obrona i dochodzenie roszczeń:
  Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Fanpage

 1. Marketing własnych produktów i usług:

Przez okres aktywności Użytkownika na fanpage lub do czasu zamknięcia fanpage.

 1. Statystyki
  Przez okres prowadzenia fanpage.
 2. Obrona i dochodzenie roszczeń:

Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą podejmowane decyzje w oparciu o to przetwarzanie, w tym nie będzie przeprowadzane profilowanie.

Na jakich podstawach legalności przetwarzamy dane osobowe?

Poniżej przedstawiamy różne podstawy prawne w zależności od celu ich przetwarzania.

 1. Zapytanie (formularz kontaktowy) – Nasz prawnie uzasadniony interes leżący  w udzieleniu odpowiedzi na przedstawione zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Prośba o kontakt (formularz kontaktowy) – Nasz prawnie uzasadniony interes leżący w skutecznym kontaktowaniu się z Tobą – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Marketing własnych produktów i usług – Nasz prawnie uzasadniony interes leżący w promowaniu naszych produktów i usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Statystyki i właściwe zarządzanie naszym serwisem przy użyciu plików Cookies – Nasz prawny uzasadniony interes leżący w zarządzaniu naszym serwisem – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych), zależnie od rodzaju plików Cookies – szczegółowe informacje na temat plików Cookies znajdziesz w Polityce Cookies.
 5. Obrona i dochodzenie roszczeń – Nasz prawnie uzasadniony interes leżący w obronie lub dochodzeniu roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. W sytuacji, gdy nawiążemy relacje biznesowe – zawarcie i realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci?

Nasz serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia.

Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszych serwisów, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością lub w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.

Kiedy przekażemy dane osobowe?

Możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym imieniu.

Możemy, gdy w związku z prowadzoną działalnością udostępnienie danych wprost wynika z przepisów prawa – udostępnienie danych osobowych w odpowiedzi na zapytania ze strony organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, a także w celu działania zgodnego z odpowiednimi przepisami prawa, poleceniami lub przepisami wydanymi przez organa wymiaru sprawiedliwości, a także przepisami wydanymi przez instytucje rządowe i zawodowe.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawa, o których warto wiedzieć, abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje Ci RODO.

Masz prawo:

Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz Tutaj.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl.

Informacje ogólne, ale może warto się zapoznać

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą być różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez Nas przetwarzane.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których jesteśmy Administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe w związku z udostępnionymi serwisami internetowymi. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Obecnie, polityka prywatności dotyczy:

Strony: www.pgmbw.pl

Fanpage: www.facebook.com/dzwigi.targowisko.kwiatowe.pgmb.warszawa

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych osobowych.

W szczególności:

Czy chcemy przetwarzać wrażliwe dane Użytkowników?

Nie, nie chcemy, dlatego apelujemy do Naszych Użytkowników, aby przy udostępnianiu Swoich danych osobowych kierowali się rozwagą w szczególności, aby nigdy nie przekazywali danych wrażliwych np. stanu zdrowia.

Czy możemy zmienić treść niniejszej polityki?

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies, stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies oraz innych technologii internetowych.

Zakres polityki

Niniejsza polityka zawiera informację dotyczące:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o., ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, NIP: 525 000 29 65, KRS: 0000096436

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się pisząc na:

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. Ciasteczka) stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie), a celem ich jest właściwe korzystanie ze strony internetowej.

Pliki cookies nie są szkodliwe na Użytkownika, czy ich urządzeń, nie wpływają na ustawienia konfiguracyjne oraz ich działanie.

Typy pliki cookies na stronie www

Typy plików cookies:

Pliki cookies sesyjne – pliki tym czasowe zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika, które przechowywane są do momentu opuszczenia strony www.

Pliki cookies stałe – pliki zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do czasu ich usunięcia.

Źródła plików cookies

Zastosowane pliki cookies mogą być własne lub strony trzeciej umieszczane za pośrednictwem naszej strony przez naszych dostawców reklamowych.

Rodzaje plików cookies zastosowane na stronie www

Informuje że w zależności od używanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, rodzaj oraz ilość plików cookies może się różnić.

Pliki cookies niezbędne do poprawnego działania strony internetowej np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania. Wskazanych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Możesz jednak ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy strony nie będą wtedy działać. Te cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

Pliki cookies „analityczne” lub „wydajnościowe” umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu naszych stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.

Pliki cookies „funkcjonalne” umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Zadaniem tych plików cookie jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób lepiej dostosowany do jego osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na używanie tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.

Pliki cookies „reklamowe” umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej strony przez naszych dostawców reklamowych. Mogą one być wykorzystane do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywność kampanii reklamowych.

Niewyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowań.

Pliki cookies „społecznościowe” służą do udostępniania stron i treści naszych stron internetowych, które są interesujące na za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych. Podczas dzielenia się informacjami przy użyciu funkcji udostępniania w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych lub przycisku „Lubię to”, a także po powiązaniu konta na portalu społecznościowym z naszą stroną lub korzystania z treści zamieszczanych przez nas na stronach serwisów społecznościowych. Sieć społecznościowa rejestruje tego rodzaju działania Użytkownika. Tego rodzaju informacje mogą być wykorzystywane w działaniach reklamowych lub do kierowania reklam na określoną grupę docelową.

Niewyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu.

Zakres zbieranych danych osobowych

Za pomocą zastosowanych technologii informatycznych możemy przetwarzać:

 1. dane urządzenia Użytkownika (np. typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowej);
 2. dziennik zdarzeń (np. ostatnia wizyta na stronie, liczba wizyt na stronie, wersja przeglądarki internetowej, ustawiony język przeglądarki, itp.);
 3. dane dotyczące lokalizacji (np. adres IP, dane o Twojej lokalizacji);
 4. inne dane (np. źródło wejścia pod UTM, kampania reklamowa, z której Użytkownik wszedł na stronę, linki, w które kliknął, ilość kliknięć i widoków dynamicznej zawartości strony, jakie reklamy zobaczył).

Dostęp do naszego serwisu wiąże się z tym, że dane z urządzenia końcowego Użytkownika przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w związku z jego wywołaniem lub wykonywaniem aktywności na stronie, dzięki czemu jesteśmy w stanie ocenić niektóre czynniki dotyczące osób fizycznych (np. przyszłe zachowania Użytkowników), jednakże bez podejmowania istotnych decyzji dotyczących Użytkownika.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Wykorzystujemy stosowane technologie internetowe do:

W każdej chwili Masz prawo do wycofania zgody lub wyrazić swój sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych zmieniając ustawienia plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Zewnętrzni dostawcy usług

Informujemy, że korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w celach i zakresie określonym poniżej.

Przetwarzanie danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)

W związku z udostępnieniem danych zbieranych przy pomocy cookies naszym dostawców zewnętrznych, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Sprzeciw / wycofanie zgody na pliki cookies

W każdej chwili możesz cofnąć Swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw w zakresie wykorzystywania przez nas lub naszych dostawców danych zawartych w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Masz prawo do zamiany ustawienia w przeglądarce, tak by żądała akceptacji plików cookies, by akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie z nich.

Szczegółowe informacje znajdziesz w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej – w opisie funkcji pomocy przeglądarki lub może skontaktować się z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies).

Pamiętaj, że niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania Naszej strony internetowej, a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć jej funkcjonalność.

Jak zmienić ustawienia plików cookies w przeglądarce internetowej znajdziesz tutaj:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA RODO

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw


Wniosek dotyczący realizacji praw można złożyć:


Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych zachęcamy do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.

Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, dane teleadresowe oraz szczegóły żądania.

Wniosek rozpatrywany jest:

 1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Klient zostanie poinformowany listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, Klient zostanie poinformowany listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia jego otrzymania.

Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba, że wniosek został złożony drogą elektroniczną lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

W sytuacji, gdy uznamy, że nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, możemy zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje, które nam to umożliwią.

Zasady pobierania opłat

Postępowanie w sprawie składanych wniosków, co do zasady jest nieodpłatne. Jednakże, jeśli wykażemy, że żądanie wnioskodawcy jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:


W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty wnioskodawca, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych przez Nas posiadanych, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych, o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych, informacje o źródłach ich pozyskania w sytuacji, gdy nie zostały zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych.

Prawo do sprostowania danych

W sytuacji, gdy posiadane przez Nas Twoje dane osobowe są niezgodne lub błędne, Masz prawo do żądania ich sprostowania.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 2. Wniosłaś/Wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania.
 3. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 5. Cofnęłaś/Cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.


Nie będziesz Mogła/Mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in., jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami lub gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. Jeżeli Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych.
 2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 3. Dane osobowe nie są już Nam potrzebne, ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli:

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą, a jednocześnie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 2. Masz jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Na skutek sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych najemców, dzierżawców korzystających z zasobów Targowiska Kwiatowego Bakalarska jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-548 Warszawa) przy ul. Olesińska 21. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: info@pgmbw.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o. 02-548 Warszawa ul. Olesińska 21 z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Macie Państwo prawo się kontaktować w temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: ochronadanych@pgmbw.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o. (PGMBW)
02-548 Warszawa ul. Olesińska 21 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych jest:

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych wynika z żądania osoby lub w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b), z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z ustaleniem, obroną i dochodzeniem roszczeń oraz udzielenia odpowiedzi na wnioski, pisma, reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. f), to podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne. W sytuacji niepodania wskazanych danych osobowych możemy odmówić realizacji określonego obowiązku względem osoby fizycznej.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie udzielonej zgody w określonym celu np. wysyłanie pism, faktur drogą elektroniczną, powiadomień sms, to podanie danych jest dobrowolne tak samo jak wyrażenie zgody. Należy również pamiętać, że Mają Państwo w każdym momencie prawo do cofnięcia udzielony zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa, (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędne do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe mogą być przechowywane:

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:


Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Czy masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza ma prawo do:

Jak mogę zrealizować określone prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. W tym celu należy zapoznać się z informacją dostępną tutaj (PDF), na stronie www.pgmbw.pl znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące trybu postępowania.

 
Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie systemu powiadomień, ale nie podlegają profilowaniu.

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać?

W zależności od łączącej osobę fizyczną z PGMBW relacją, PGMBW może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub dane osobowe osób trzecich udostępnionych przez podmioty gospodarcze:

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie). Możemy jednak w uzasadnionych przypadkach np. w celu potwierdzenia danych lub zweryfikowania złożonych oświadczeń pozyskać dane z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dotyczy podmiotów gospodarczych).

 

Zasada informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych

Co to jest obowiązek informacyjny?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.

Obowiązek informacyjny względem:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zobowiązanie do ochrony danych osobowych

Jako prężnie rozwijająca się spółka, koncentrująca się na wynajmie maszyn i urządzeń budowlanych, a także zarządzająca Targowiskiem Kwiatowym oraz świadcząca usługi z zakresu wynajmu lokali biurowych i magazynów, mamy świadomość, że zaufanie, wiarygodność oraz rzetelne podejście do prowadzonej działalność to Nasz największy atut doceniany przez Klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników.

Dlatego jako spółka, ceniąca prawo do prywatności i ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością ustanowiliśmy niniejszą politykę ochrony danych osobowych, która zobowiązuje Nas oraz naszych dyrektorów i pracowników, chronić i przetwarzać dane zgodnie z:

Zasada informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych

Co to jest obowiązek informacyjny?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.

Obowiązek informacyjny względem:

POLITYKA PRYWATNOŚCI – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Polityka prywatności dotycząca mediów społecznościowych

Codziennie dbamy o ochronę danych osobowych, dlatego z zaangażowaniem każdego dnia staramy się dbać o bezpieczeństwo i komfort użytkowników Naszych serwisów prowadzonych za pomocą mediów społecznościowych. Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o. o. postępuje z danymi osobowymi Użytkowników zbieranymi za pośrednictwem następujących portali społecznościowych:

W przypadku przetwarzania Danych osobowych na innych stronach internetowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” Sp. z o. o. niż portale społecznościowe zastosowanie ma polityka prywatności tych stron internetowych, każdorazowo dostępna na danej stronie www.

Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Olesińskiej 21, 02-548 Warszawa. 

Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: info@pgmbw.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o., 02-548 Warszawa, ul. Olesińska 21 z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Przemysława Chąciak, z którym możecie Państwo prawo się kontaktować w temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres
e-mail: ochronadanych@pgmbw.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” Sp. z o. o. (PGMBW) 02-548 Warszawa ul. Olesińska 21 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z korzystaniem z Portali społecznościowych PGMBW będzie przetwarzał:

Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy od Ciebie.

Dane osobowe Użytkowników są również przetwarzane przez podmiot prowadzący dany serwis społecznościowy na którym istnieje konto PGMBW, w sposób nienależny od Nas. W celu uzyskania informacji na temat zakresu pozyskiwanych danych, zasad i podstaw prawnych ich przetwarzania, a także okresów retencji, należy zapoznać się z właściwą polityką prywatności, z którą możesz się zapoznać tu:

W jakim celu i na jakich podstawach przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Przetwarzamy przede wszystkim:

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych procesach jest niezbędne do wykonania określonych czynności. Niepodanie danych wskazanych, jako niezbędne, może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sytuacji nawiązania z Nami kontaktu. 

Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy, na jakiej przetwarzanie jest oparte.

Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci?

Nie, Nasze serwisy społecznościowe nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia.

Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszego serwisu za wyjątkiem sytuacji:

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych. Jednakże ze względu na niezależny od Nas udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych właściciela danego medium społecznościowego, Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), dlatego tak ważne jest abyś dokładnie zapoznał się z polityką prywatności danego medium społecznościowego.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawa, o których warto wiedzieć Abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje RODO.

Masz prawo:

Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. W tym celu należy zapoznać się z informacją dostępną tutaj, na stronie www.pgmbw.pl znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące trybu postępowania.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl

Zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie?

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Naszych użytkowników.

INFORMACJE OGÓLNE, ALE MOŻE WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą być różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez Nas przetwarzane.

Czym są portale społecznościowe?

Portale społecznościowe oznaczają strony internetowe wskazane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich serwisów społecznościowych,
w których Jesteśmy Administratorem danych osobowych. Dotyczy to zarówno przypadków,
w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak
i przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych osobowych. W szczególności:

Czy chcemy przetwarzać wrażliwe dane Użytkowników?

Nie, nie chcemy, dlatego apelujemy do Naszych Użytkowników, aby przy udostępnianiu Swoich danych osobowych kierowali się rozwagą w szczególności, aby nigdy nie przekazywali danych wrażliwych np. stanu zdrowia.

Czy możemy zmienić treść niniejszej polityki?

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Skargi, wątpliwości, pytania

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: info@pgmbw.pl.

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” Sp. z o. o.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Działając zgodnie z prawem i przyjętymi normami oraz dobrem wspólnym udostępniamy Państwu informacje o możliwości dokonywania zgłoszeń o występujących nieprawidłowościach dotyczących naruszenia lub zaniechania związanego z funkcjonowaniem PGMBW Sp. z o.o., które są niezgodne z przepisami prawa lub są sprzeczne z przedmiotem lub celem tych przepisów lub regulacji. Zgłoszenia dokonywane są do powołanego Specjalisty ds. nieprawidłowości (dalej SN).

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą Nam na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów funkcjonowania PGMBW Sp. z o.o.

 

Ustanowione kanały dokonywania zgłoszeń

Podejrzenie wystąpienia lub wykrycie zdarzenia można zgłosić w formie:

 1. Elektronicznej przez dedykowany formularz zgłoszeniowy

System jest hostowany i zarządzany przez niezależną stronę trzecią. Jest on dostępny przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i przechowywany na zabezpieczonym serwerze poza Organizacją.

2. Wiadomości elektronicznej na adres mailowy: pgmbw@bco-integrity.pl.Serwer pocztowy jest hostowany i zarządzany przez niezależną stronę trzecią. Jest on dostępny przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i przechowywany na zabezpieczonym serwerze poza Organizacją.

3. Telefonicznej na skrzynkę udostępnioną pod numerem telefonu: (+48) 223762106. Skrzynka jest hostowana i zarządzana przez niezależną stronę trzecią. Jest ona dostępna przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i przechowywana na zabezpieczonym serwerze poza Organizacją.

4. Przesyłki pocztowej, skierowanej na adres PGMBW Sp. z o.o.: Olesińska 21, 02-548 Warszawa z dopiskiem „Do rąk własnych SN”,.

Zgłoszenie osobiste

Jeżeli chcesz dokonać zgłoszenia nieprawidłowości osobiście, umów się na spotkanie ze Specjalistą ds. Nieprawidłowości w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminie kontaktując się na wskazane powyżej dane kontaktowe. Takie spotkanie to pełna gwarancja dyskrecji i poufności danych. Zadzwoń lub napisz maila z prośbą o spotkanie.

Informacje w zgłoszeniu

Opis zdarzenia powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

Zgłoszenie możesz dokonać samodzielnie lub poprzez ustanowionego pełnomocnika.

Jawność zgłoszeń

Dokonując zgłoszenia podajesz swoje dane personalne oraz dodatkowo (nie jest wymagane) dane kontaktowe. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane. W sytuacji niepodania danych kontaktowych, nie będziesz informowany o przebiegu postępowania. Brak danych kontaktowych może dodatkowo utrudnić nam przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, jeśli np. zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji o opisanym zdarzeniu.

Co możesz zgłosić w ramach niniejszej procedury?

W sposób określony powyżej możną dokonać zgłoszenia podejrzenia wystąpienia lub wykrycia wszelkich zdarzeń w PGMBW, w tym w szczególności:

 1. wystąpienia nadużyć finansowych (mowa tu o przypadkach korupcji, kwestiach podatkowych),
 2. przypadków naruszenia ochrony danych osobowych lub incydentów bezpieczeństwa informacji,
 3. przypadków naruszenia przepisów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa transportu,
 4. przypadków naruszenia bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 5. przypadków naruszenia przepisów zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 6. przypadków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów,
 7. przypadków naruszenia zasad konkurencji,
 8. przypadków naruszenia procedury zakupowej.

 Odpowiedzialność

W swojej pracy działamy w myśl poniższych zasad:

 1. każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb,    
 2. wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
 3. w sytuacji podania danych kontaktowych, otrzymasz informacje o przyjęciu i rozpatrzeniu zgłoszenia,
 4. dokonując zgłoszenia w dobrej wierze zostajesz objęty ochroną (patrz niżej).

Dokonując zgłoszenia podlegasz ochronie

Dokonując zgłoszenia w dobrej wierze zostajesz objęty ochroną przed przejawami nierównego traktowania, dyskryminacji czy represjami (tak zwanymi działaniami odwetowymi). Ochrona dotyczy wszelkich zgłoszeń, nawet tych które nie znajdą potwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, o ile nie zostały one zgłoszone w złej wierze. W sytuacji, gdyby okazało się, że w wyniku dokonanego zgłoszenia spotkasz się z przejawem działań odwetowych – możesz liczyć na Naszą pomoc, której celem podstawowym będzie przeciwdziałanie jej skutkom. Taką sytuację zgłoś do Specjalisty ds. Nieprawidłowości.

 

Ułatwienia dostępu